Produkter

MENU

Beskyttelse af personlige oplysninger

Kære kunder og samarbejdspartnere,

Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

<p">Med hensyn til den nye EU-lovgivning blev denne tekst udarbejdet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95 / 46 / EF (GDPR).

Af hensyn til klarheden bliver teksten formuleret i form af spørgsmål og svar.

 1. Hvem er den dataansvarlige?
 2. Hvad er formål med behandling af personoplysninger?
 3. Hvad er vores legitime interesser?
 4. Hvordan indsamles personoplysninger?
 5. Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?
 6. Hvad er retsgrundlaget for behandling af personoplysninger?
 7. Bliver personoplysninger videregivet til en tredjepart?
 8. Giver vi personoplysninger videre til tredjelande eller til en international organisation?
 9. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
 10. Hvad er dine rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger, og hvordan kan du gøre krav på dem?
 11. Evalueres personplysninger automatisk?

Vi leverer de grundlæggende oplysninger, som vi er forpligtet til at levere i vores rolle som den dataansvarlige

Har du spørgsmål til behandling af dine personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

1 Hvem er den dataansvarlige?

Den dataansvarlige er en person, som alene eller i samarbejde med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.”

Den dataansvarlige er virksomheden:

MAGSY, s.r.o., Holešovská 457, 763 16 Fryšták, Tjekkiet.

Den dataansvarlige kan kontaktes via e-mail: magsy@magsy.cz

2 Hvad er formål med behandling af personoplysninger?

Den dataansvarlige behandler dine personlige oplysninger:

 • af hensyn til indgåelse og opfyldelse af en kontrakt mellem den dataansvarlige og dig (artikel 6, stykke 1, litra b) GDPR). Fra et sådant forhold udmunder andre juridiske forpligtelser og den dataansvarlige skal behandle personoplysninger også med dette formål (artikel 6, stk. 1, litra c) GDPR);
 • for at beskytte sin legitime interesse (artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR), der hovedsagelig vedrører markedsføringsformål. For at kunne tilpasse forretningsmeddelelsen og tilbuddet af produkter og tjenester så godt som muligt til dine behov, skal du give dit entydige samtykke til behandling af dine personoplysninger til dette specifikke formål (artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR).

Levering af personoplysninger til den dataansvarlige er et alment lovligt og kontraktmæssigt krav. Mht. levering af personoplysninger til markedsføringsformål, hvilket ikke repræsenterer opfyldelsen af de kontraktmæssige og lovlige forpligtelser fra den dataansvarlige, er dit samtykke påkrævet. Hvis du ikke giver den dataansvarlige tilladelse til at behandle dine personlige data til markedsføringsformål, betyder det ikke, at den dataansvarlige som følge heraf kan nægte at levere sit produkt eller tjeneste på kontraktens grundlag.

3 Hvad er vores legitime interesse?

Personoplysninger behandles ligeledes for at beskytte den dataansvarliges legitime interesser. Den dataansvarliges legitime interesser er især en korrekt opfyldelse af alle de kontraktmæssige forpligtelser, en korrekt opfyldelse af alle lovmæssige krav, markedsføring, beskyttelse af den dataansvarliges erhverv og ejendom, samt miljøbeskyttelse og understøttelse af bæredygtig udvikling.

4 Hvordan indsamles personoplysninger?

Den dataansvarlige har indsamlet personlige oplysninger direkte fra dig, især fra udfyldte formularer, gensidig kommunikation eller de indgåede kontrakter. Derudover kan personoplysningerne også stamme fra offentligt tilgængelige kilder, registre og optegnelser som f.eks. handelsregistret, debitorregistret, fagregistrer osv. Den dataansvarlige kan også modtage personoplysninger fra tredjeparter, der har ret til og behandle dine personlige data, og som den dataansvarlige samarbejder med, samt fra andre kilder på internettet, hvor du selv har placeret oplysninger.

5 Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

For at sikre din tilfredshed med den korrekte opfyldelse af forpligtelsen, for at sikre opfyldelsen af lovmæssige forpligtelser, for at sikre det personlige tilbud på varer og tjenester fra den dataansvarlige og til de andre ovennævnte formål, behandler den dataansvarlige følgende kategorier af personoplysninger:

 • grundlæggende identifikationsdata - navn, efternavn, postadresse;
 • kontaktoplysninger – telefonnummer og e-mailadresse;
 • hjemmesiden, hvorfra vedkommende er kommet til MAGSYs hjemmeside;
 • IP-adresse;
 • adgangsdato og -tid;
 • vedkommendes eventuelle spørgsmål;
 • oplysninger om den vedkommendes browser og operativsystemet

6 Hvad er retsgrundlaget for behandling af personoplysninger?

Retsgrundlaget for behandlingen er reguleret af artikel 6, stk. 1 GDPR, hvorefter behandlingen er retlig, hvis den er nødvendig for overholdelse af en kontrakt, for opfyldelse af den dataansvarliges retslige forpligtelse, beskyttelse af den dataansvarliges legitime interesser, eller hvis behandlingen foregår på grundlag af det samtykke, du har givet os.

7 Bliver personoplysninger videregivet til en tredjepart?

Det er vores medarbejdere og de følgende virksomheder, der har adgang til dine personlige data:

 • et eksternt regnskabskontor;
 • den relevante transportør;
 • administratorer af it-systemer.

Der blev indgået en kontrakt med alle vedkommende medarbejdere og virksomheder, som forpligter dem til at håndtere de videregivne personoplysninger i overensstemmelse med GDPR.

Vi er derudover lovmæssigt forpligtet til at videregive dine personlige oplysninger til statslige myndigheder, såsom skatterevisorer, domstolene, retshåndhævende myndigheder eller tilsynsmyndighed for kapitalmarkedet.

8 Giver vi personoplysninger videre til tredjelande eller til en international organisation?

Vi overfører personoplysninger hverken til lande uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

9 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Personlige data opbevares kun i den periode, der er nødvendig til det angivne formål med behandling af oplysningerne. Derefter bliver oplysningerne anonymiseret, eller sikkert og permanent fjernet, så at de ikke kan misbruges.

10 Hvad er dine rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger, og hvordan kan du gøre krav på dem?

Det er den dataansvarliges hensigt at behandle dine data korrekt og først og fremmest sikkert. Du har i den forbindelse en række rettigheder over for den dataansvarlige, som er beskrevet i denne artikel.

Du kan udøve dine rettigheder ved skriftlig anmodning sendt til den e-mail- eller postadresse angivet i afsnit 1.

Alle oplysninger og informationer om dine rettigheder leveres gratis af den dataansvarlige. Kun hvis anmodningen er urimelig eller uforholdsmæssig, især pga. at den bliver sendt gentagne gange, er den dataansvarlige berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr, som afspejler de administrative omkostninger forbundet med levering af de ønskede oplysninger. I tilfælde af gentagen anmodning om at fremlægge kopier af behandlede personoplysningerne, forbeholder den dataansvarlige sig ret til at opkræve et rimeligt gebyr for de administrative omkostninger.

Erklæring og oplysninger om de eventuelle foranstaltninger bliver oplyst af den dataansvarlige snarest muligt, dog senest om en måneds tid. Den dataansvarlige har ret til at forskyde tidsfristen med to måneder, hvis det er nødvendigt, og rimeligt i betragtning af kompleksiteten og antallet af anmodninger. Den dataansvarlige oplyser dig om den nye tidsfrist samt årsagen hertil.

10.1 Ret til at få indsigt i, hvordan ens personoplysninger behandles

Du har ret til at få af- eller bekræftet, om dine personlige data behandles eller ej. Hvis personoplysninger behandles, har du ret til at kræve oplysninger om den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger, om hans repræsentant og eventuelt udnævnte til beskyttelse af personoplysninger, om formålet med behandlingen, om hvilke kategorier af oplysninger, der er tale om, om modtagere eller kategorier af modtagere, om de autoriserede dataansvarlige, om listen over dine rettigheder, om retten til at klage til Datatilsynet eller anden tilsynsmyndighed, om oplysningernes kilde, og om dataene behandles automatiseret, f.eks. til profilering.

Hvis den dataansvarlige har til hensigt at behandle dine personlige data yderligere til andre formål end det, hvortil de var blevet indsamlet, bliver du informeret herom inden den yderligere behandling finder sted.
Alle oplysningerne som du har ret til at kræve, er allerede inkluderet i denne tekst. Dette forhindrer dig dog ikke i at kræve dem igen.

10.2 Ret til at få adgang til personoplysninger

Du har ret til at anmode den dataansvarlige om oplysninger om, hvorvidt dine personlige data behandles eller ej. Bliver de behandlet, har du ret til at få indsigt i formålet med behandlingen, hvilke kategorier af personoplysninger der anvendes, hvem modtagere eller kategorier af modtagere er, hvor længe personoplysninger opbevares, hvilke rettigheder du har (ret til at anmode den dataansvarlige om korrektion eller sletning, om begrænsning af behandling, ret til indsigelse), om retten til at klage til Datatilsynet, hvad kilden til personoplysninger er, hvorvidt der anvendelse en automatiseret beslutningstagning og profilering, hvad den anvendte procedure er, hvad betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling over for dig er, samt oplysninger om sikkerhed i forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer. Du har ret til at få udleveret kopier af de behandlede personoplysninger. Andre personers rettigheder og friheder må dog ikke blive krænket i forbindelse med udlevering af denne kopi.

10.3 Ret til at få berigtiget urigtige data

Hvis der for eksempel sker en ændring af din bopæl, telefonnummer eller andre personoplysninger, har du ret til at anmode den dataansvarlige om at rette de behandlede personoplysninger. Derudover har du ret til at supplere personlige oplysninger, herunder ved at yde en supplerende erklæring.

10.4 Ret til sletning (retten til at blive glemt)

I bestemte tilfælde har du ret til at kræve, at den dataansvarlige sletter dine personlige oplysninger. Sådanne tilfælde omfatter f.eks., at oplysningerne ikke længere er nødvendige for opfyldelse af formålet med behandlingen. Den dataansvarlige sletter automatisk dine personlige oplysninger efter udløbsdatoen, men du kan altid sende en henvendelse. Din anmodning bliver så vurderet individuelt (på trods af din ret til sletning, kan den dataansvarlige være forpligtet eller have en legitim interesse i at beholde dine personlige oplysninger), og du bliver efterfølgende oplyst detaljeret om behandling af din anmodning.

10.5 Ret til begrænsning af behandling

Den dataansvarlige behandler ikke dine personlige data i et større omfang end det er nødvendigt. Skulle du fornemme, at den dataansvarlige f.eks. overskrider de ovennævnte formål med behandling, har du ret til at påkræve, at dine personlige oplysninger udelukkende behandles i yderst nødvendigt omfang af de legitime grunde, eller at dine personlige data bliver blokeret. Din anmodning bliver så vurderet individuelt, og du bliver efterfølgende informeret detaljeret om behandling af din anmodning.

10.6 Ret til dataportabilitet

Ønsker du, at den dataansvarlige skal overflytte dine personlige oplysninger til en anden dataansvarlig, eller til en anden virksomhed, videregiver den dataansvarlige dine personlige oplysninger i et passende format til det subjekt, du har udpeget, medmindre en legitim eller anden væsentlig hindring står i vejen.

10.7 Ret til indsigelse og automatiseret individuel beslutningstagning

Har du opdaget eller har du mistanke om, at en den dataansvarlige behandler dine personlige data i strid med privatlivets fred eller i strid med lovgivning (forudsat at oplysningerne behandles af den dataansvarlige på grundlag af samfundets interesse eller legitime interesse, eller behandles for direkte markedsføring, herunder profilering, eller til statistiske formål eller forskning eller historieskrivning), kan du kontakte den dataansvarlige og bede om forklaring eller rettelse af fejltilstanden.

Du kan også rette indsigelsen direkte mod automatiseret beslutningstagning og profilering.

10.8 Ret til at klage til Datatilsynet

Du kan til enhver tid rette din henvendelse eller klage over behandlingen af dine personlige oplysninger til den relevante tilsynsmyndighed.

10.9 Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har en ret til enhver tid at ændre din mening og tilbagekalde dit samtykke. Det gøres ved at sende en skriftlig anmodning til den e-mail- eller postadresse nævnt i afsnit 1.

11 Evalueres personoplysninger automatisk?

Personlige data evalueres ikke automatisk, og de bruges heller ikke til profilering eller automatisk beslutningstagning inden for den dataansvarliges markedsføring.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram